ENGLISH צור קשר גלריה תרבות-מדע פיזיקה מחקרית מדע חישובי כימיה פיסיקה אודות
לב חמד"ע
<< לכל המבזקים    
לוח אירועים
חלק מתכני האתר דורשים שימוש ב-JAVA . להורדה לחץ כאן
מכניקה       חשמל       מגנטיות       קרינה וחומר       תדריכי מעבדה       בחינות מתכונת      
1. קינמטיקה-תנועה לאורך קו ישר
מושגי היסוד: זמן ואורך
סדרי גודל - הדמיה

המחשת המושג "סדר גודל"

פונקצית מקום-זמן
M010201 כדורים על שתי מסילות צמודות - הדגמה

הדגמת התנועה של שני כדורים שמתחילים ממנוחה, נעים במסלולים שונים ומגיעים לאותו מקום

M010251 פעילות היכרות עם קינמטיקה - ניסוי תלמיד

היכרות עם המושגים "מהירות" ו"מקום", תיאור גרפי של תנועה

כדורים על שתי מסילות צמודות - הדמיה

הדמיית התנועה של שני כדורים שמתחילים ממנוחה, נעים במסלולים שונים ומגיעים לאותו מקום. ההדמיה מהאתר UPSCALE

איש בתנועה - הדמיה

תיאור גרפי של גוף נע; להסתרת הגרף הלא רצוי יש ללחוץ על הכפתור "-" בפינה הימנית העליונה של מערכת הצירים. להצעות לפעילויות הדמיה שונות לחץ כאן.

העתק ודרך - הדמיה

המחשת ההבדל בין המושגים "העתק" ו"דרך". ההדמיה מהאתר UPSCALE

תנועה שוות מהירות
M010351 תנועה שוות מהירות - ניסוי ממוחשב - ניסוי תלמיד

היכרות עם המושגים הבסיסיים של הקינמטיקה: מהירות, העתק, דרך. תיאור גרפי של תנועת הגוף

M010352 תנועה קצובה - פעילות תלמיד

חקירת מקום ומהירות כתלות בזמן בתנועה קצובה. תרגול תיאור גרפי של מקום ומהירות בתנועה הנ"ל.

איש בתנועה - הדמיה

תיאור גרפי של גוף נע. להסתרת הגרף הלא רצוי יש ללחוץ על הכפתור "-" בפינה הימנית העליונה של מערכת הצירים. להצעות לפעילויות הדמיה שונות לחץ כאן.

תנועה שוות תאוצה
M010401 כיוון התאוצה וכיוון המהירות - הדגמה

הדגמת כיווני התאוצה והמהירות בהאצה ובהאטה של גופים

M010402 תאוצה במישור משופע - הדגמה

הדגמת תאוצת גופים במדרון

M010451 תנועה שוות תאוצה 1 - ניסוי תלמיד

חקירת תנועה שוות תאוצה

M010452 תנועה שוות תאוצה 2 - ניסוי תלמיד

תנועת עגלה על מדרון כדוגמה לתנועה שוות תאוצה

תנועה מואצת של גוף שיש לו מהירות התחלתית - הדמיה

גרף המהירות של גוף שיש לו מהירות התחלתית; גודל התאוצה וסימנה ניתנים לשינוי. ההדמיה מהאתר UPSCALE.

תנועה שוות תאוצה: גרפים של מקום, מהירות ותאוצה - הדמיה

מהירות כשיפוע של גרף המקום-זמן ותאוצה כשיפוע של גרף המהירות-זמן. ההדמיה מהאתר UPSCALE

איש בתנועה - הדמיה

תיאור גרפי של גוף נע. להסתרת הגרף הלא רצוי יש ללחוץ על הכפתור "-" בפינה הימנית העליונה של מערכת הצירים. להצעות לפעילויות הדמיה שונות לחץ כאן.

תנועה שוות תאוצה, תיאור גרפי - הדמיה

אפשר להגדיר את תנועת המכונית ע"י "שרטוט" הגרפים של תאוצה, מהירות ומקום. שינוי הגרפים מתבצע באמצעות גרירת חצים ונקודות אדומים המופיעים במערכות הצירים. יש להגדיר את מאפייני התנועה וללחוץ על "inici" להפעלת ההדמיה.

נפילה חופשית וזריקה אנכית
M010501 מדידה של תאוצת הנפילה החופשית - הדגמה

מדידת של תאוצת הנפילה החופשית באמצעות מערכת ממוחשבת

M010551 נפילה חופשית – צילום במצלמה - ניסוי תלמיד

מציאת ערכה של תאוצת הנפילה החופשית בעזרת צילום של סטרובוסקופ נופל. הניסוי הוסרט במצלמה מהירה.

M010552 חקירת נפילה חופשית - ניסוי תלמיד

חקירת נפילה חופשית באמצעות רשם זמן.

M010553 כדור מנתר - ניסוי תלמיד

הערכה של תאוצת הנפילה החופשית, הדגמה של השפעת התנגדות האוויר על תנועת הכדור

זריקה אנכית - הדמיה

תיאור גרפי של תנועת הגוף הנזרק כלפי מעלה.כל האלמנטים המסומנים ע"י חצים אדומים ניתנים לשינוי ע"י גרירת החצים. יש להגדיר את מאפייני התנועה וללחוץ על "inici" להפעלת ההדמיה.

יחסיות התנועה
M010701 קרונית ממונעת על מסילה ניידת - הדגמה

הדגמה של יחסיות התועה

M010702 כדור המוקפץ מהעגלה הנוסעת במהירות קבועה - הדגמה

הצגת מסלול הגוף הנזרק אנכית כלפי מעלה במערכת שנעה במהירות קבועה, מנקודת המבט של הצופה הנמצא במערכת נייחת.

שחרור הכדור מתורן אוניה - הדמיה

צורת מסלול הגוף הנופל נפילה חופשית - מתוך מערכת נייחת ומתוך מערכת ניידת. ההדמיה מהאתר UPSCALE

פעילויות סיכום בקינמטיקה
M010801 הנפשת תנועה המתוכננת לפי תיאורה המתמטי - פעילות תלמיד

העמקה בהבנת תיאור מתמטי של תנועת גופים. המחשת הקשר בין הנוסחאות המתמטיות המתארות מקום ומהירות של גוף נע כפונקציה של הזמן, לבין תנועת הגוף במציאות.

קישורים
דף הפייסבוק של חמד"ע
Petel/moodle
Office 365
תדריכי מעבדה - פיזיקה
בלוגים
כניסה למערכת תקשוב אישי
שם
סיסמה
בניית אתרים
חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי, תל אביב יפו (עמותה). רחוב הפרדס 7, תל אביב, מיקוד 6424534. טלפון 03-5210800, פקס 03-5210810.
.Hemda - Center for Science Education 7 hapardess Street, Tel Aviv, IsraelZip Code 6424534. Tel 03-5210800, Fax 03-5210810