E040104
4. פוטנציאל חשמלי חשמל
הפרש פוטנציאלים חשמליים פוטנציאל חשמלי
הדגמה

מערכת ההדגמה מכילה שני אלקטרוסקופים עם כדורים מוליכים (להגדלת קיבול האלקטרוסקופ), מנורת נאון המותקנת על מוט מבודד ושני סרגלים מחומר מבודד שנטענים במטענים מנוגדים על ידי שיפשוף. טוענים את האלקרוסקופים במטענים מנוגדים באמצעות הסרגלים ומחברים את מנורת הנאון בין הכדורים. ניתן להבחין בהבזק אור בנורה תוך כדי פריקת האלקטרוסקופים. יש לבצע את ההדגמה בחושך.

מטרת הפעילות:
הדגמה של תנועת מטענים בהשפעת הפרש פוטנציאלים חשמליים