E040105
4. פוטנציאל חשמלי חשמל
מוליך בשדה חשמלי פוטנציאל חשמלי
הדגמה

טוענים כדור מוליך על ידי חיבור למקור מתח גבוה מוארק ומקרבים אליו חציי כדור קוונדיש צמודים - ללא הבאת הגופים הנ"ל למגע.

 1. נוגעים בחלקיהם השונים של חציי הכדור עם דסקית מוליכה קטנה (בוחן) המחוברת למוט מבודד, ובודקים את מטען הבוחן באמצעות מד מטען רגיש. אפשר לראות שחלקיהם השונים של חציי כדור קוונדיש טעונים, אבל אחרי הרחקת הכדור שיוצר השדה החשמלי, הם חוזרים להיות ניטרליים.

 2. מפרידים בין חציי כדור קוונדיש כשהם נמצאים ליד הכדור הטעון - אפשר לראות שחציי הכדור נשארים טעונים במטענים בעלי סימנים מנוגדים גם אחרי הרחקת הכדור שיוצר השדה החשמלי.

 3. באמצעות מערכת זו אפשר להדגים גם טעינה בהשראה: יש להאריק רגעית את הכדור הניטרלי כאשר הכדור הטעון נמצא עדיין בקרבתו.

מטרת הפעילות:
הסבר על קיטוב מטענים בגוף ניטרלי בהשפעת שדה חשמלי.

  לפתיחת הערות למורה ולצוות הטכני לחץ כאן